Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice

 

 

V červenci 2019 byla započata realizace projektu CPT s názvem „Příprava transformace a TP Domovu Na Zámku – Nezamyslice“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/18_089/0011112.

Hlavním cílem projektu je důkladně připravit organizaci Domov “Na Zámku” Nezamyslice (DNZ) na transformaci jejích služeb. Tohoto cíle bude dosaženo zejména kvalitním vypracováním transformačního plánu, ale také přípravou metodik a procesů organizace, stejně tak jako přípravou klientů, pracovníků a všech dalších aktérů, kterých se transformace DNZ dotýká. V důsledku nedostatečných kapacit a odbornosti realizuje DNZ tento projekt za podpory partnera CPT.

Projekt si klade za cíl podpořit transformační úsilí organizace, posílit proces změny uvnitř zařízení – služby DOZP a připravit podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci služby. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:

  • zahájení systematické podpory klientů v jejich samostatnosti
  • motivace a přípravy zaměstnanců
  • vypracování transformační vize a transformačního plánu

Celý projekt bude realizován s maximálním ohledem na potřeby klientů. Z těchto důvodů budou klienti do příprav zapojeni, stejně tak jako zaměstnanci a všichni klíčoví aktéři, kterých se transformace služeb ZS dotýká.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a běží od 1.7.2019 do 30.6.2021.