Monthly Archives: May 2021

Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030

V březnu 2021 přijala Evropská komise strategii týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030.

Cílem této strategie je postoupit dále na cestě k tomu, aby všechny osoby se zdravotním postižením v Evropě bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, věk nebo sexuální orientaci

  • požívaly svých lidských práv
  • měly rovné příležitosti a rovný přístup k účasti ve společnosti a ekonomice
  • se mohly rozhodnout, kde, jak a s kým budou žít
  • využívaly volný pohyb v EU, byť potřebují podporu
  • se již nesetkávaly s diskriminací

Evropská komise vyzývá členské státy, aby přispěly k této nové a posílené strategii, jelikož představuje rámec pro opatření EU a pro provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

Strategie zde:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes