Category Archives: Úvod

Koncept nezávislého života

Koncept nezávislého života

ENIL (European Network on Independent Living) – Evropská síť pro nezávislý život

Bližší informace na https://enil.eu/.

Koncept nezávislého života je mnohem starší než Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). Hrál klíčovou roli při přípravě Úmluvy, zejména čl. 19 (právo zvolit si, kde, s kým a jak žít svůj život). To umožňuje sebeurčení, na kterém je koncept nezávislého života založen.

Nezávislý život neznamená, že lidé se zdravotním postižením musí být nezávislý ve smyslu žít vysoce individualizovaný a soběstačný život, v odstupu od ostatních lidí. Je založen na sociálním modelu, který uznává, že lidé nejsou omezeni ve svých volbách kvůli jakýmkoli rysům nebo podmínkám samotné osoby, ani sociálnímu a fyzickému prostředí, ve kterém žijí.

Neustále se diskutuje o nezávislosti, vs. vzájemné závislosti. Všichni lidé jsou na sobě vzájemně závislí. Koncept nezávislého života neznamená být nezávislí na jiných osobách, ale mít svobodu volby a kontrolu nad svým vlastním životem a životním stylem. Zahrnuje příležitost činit skutečná rozhodnutí a rozhodovat o tom, kde žít, s kým žít a jak žít.

Nezávislý život vyžaduje:

 • dostupnost prostředí, dopravy a informací
 • dostupnost technických pomůcek
 • přístup k osobní asistenci a/nebo komunitním službám

Stejné možnosti pro všechny

 • vyrůstat v rodinách
 • chodit do sousední školy
 • používat stejný autobus
 • pracovat v zaměstnání
 • zakládat rodiny

Služby musí být dostupné, přístupné všem a poskytovány na základě rovných příležitostí. Nezávislý život je pro všechny osoby se zdravotním postižením.

Na čem pracujeme

Na čem pracujeme:

Centrum podpory transformace se věnuje:

 1. prosazování deinstitucionalizace služeb a osvětě o rizicích ústavní péče a o důvodech pro její transformaci;
 2. transformaci konkrétních velkokapacitních zařízení;
 3. podpoře a rozvoji služeb poskytovaných v běžném prostředí, aby se odstrnila potřeba zvlášních a oddělených služeb (ústavy či speciální školy);
 4. prevenci institucionalizace;
 5. prosazvání začleňování a nezávislého života.

 

 

Úvod

Jsme profesní organizace, která mění sociální, zdravotní a školské služby tak, aby lidé žili v běžném prostředí, nikoli v ústavních zařízeních.