Category Archives: Nabízíme

Supervize

Supervize  je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesních  dovedností a odborných kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích. Je kladen důraz na aktivaci jejich potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí.

Jedná se o systematickou reflexi profesního jednání. V supervizi jsou jako témata prosazovány a sebereflexivně zpracovávány otázky, problematické oblasti, konflikty a případy z pracovního prostředí.

Ve  společném  hledání  supervize  podporuje  učení  se  samostatných  osob,  skupin,  týmů  a  organizací. Slouží  tak  rozvoji  osob  a  organizací, pochopení  a  jistotě  vlastní  role, utváření  efektivních  pracovních  vztahů a mnoho dalšího.

Hodnocení (reflexe) poskytování služby s vazbou na sociální začleňování osob, které ji využívají

Účelem je reflexe pobytové služby, do jaké míry podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život, srovnatelný s životem vrstevníka. S vazbou na daný cíl je pracováno s oblastmi sociálního začleňování, běžnými sociálními rolemi, jež člověk v životě zastává a s principy normality. Uvedené v návaznosti na zásady sociálních služeb.

Výstupy jsou postaveny na zjištěních v návaznosti na způsob života vybraných osob, které využívají službu a podpory služby v prožívání běžného života těmito lidmi v míře, která je možná.

Rádi bychom zdůraznili, že uvedený systém hodnocení nepracuje primárně s pravidly služby, nezaměřuje se na komplexní procesy ve službě, ale snahou je reflektovat možnosti člověka, který službu využívá, realizovat se ve všech oblastech života.

Audity kvality v sociálních službách

V rámci auditu kvality posuzujeme individuální situaci poskytovatele, reflektujeme, nakolik služba podporuje lidi, kterým poskytuje službu, v tom, aby mohli žít běžný život, srovnatelný s životem vrstevníka a v souladu s jejich potřebami. Pracujeme s oblastmi sociálního začleňování, běžnými sociálními rolemi, jež člověk v životě zastává, v návaznosti na zásady sociálních služeb.

Audity jsou realizovány v souladu s platnou metodikou inspekcí a zaměřují se zejména na oblast ochrany práv lidí a možnosti jejich sociálního začlenění, tj. hl. s vazbou na naplnění kritérií standardů č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 15.

Hodnocení se zaměřuje na praxi služby:

– Jaká je kvalita služby ve vazbě na standardy kvality sociální služby?

– Jak jsou skutečně respektována práva uživatelů?

– Jak je podporována svobodná volba uživatelů?

– Jakým způsobem je definována nepříznivá sociální situace, jak jsou zjišťovány a naplňovány potřeby uživatelů a jejich představy o způsobu řešení situace?

– Jakým způsobem jsou podporováni v navazování běžných kontaktů v životě – práce, rodina, zájmy, partnerství, vzdělávání, zdraví aj.?

Z auditu je zpracována závěrečná zpráva včetně doporučení pro daného poskytovatele. Výstupy jsou postaveny na zjištěních v návaznosti na způsob života vybraných osob, které využívají službu a podpory služby v prožívání běžného života těmito lidmi v míře, která je možná. Důraz je kladen na případovou práci s člověkem využívajícím službu.

Audity jsou třídenní v místě a jsou vedeny max. podpůrnou formou.

Jsou realizovány vždy 3 hodnotiteli.

Rádi bychom zdůraznili, že se nejedná o inspekci kvality poskytování služeb, jak je realizována MPSV, protože kromě kontrolní funkce mají tyto audity charakter podpory poskytovatele.