All posts by Monika Jelinkova

Koncept nezávislého života

Koncept nezávislého života

ENIL (European Network on Independent Living) – Evropská síť pro nezávislý život

Bližší informace na https://enil.eu/.

Koncept nezávislého života je mnohem starší než Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). Hrál klíčovou roli při přípravě Úmluvy, zejména čl. 19 (právo zvolit si, kde, s kým a jak žít svůj život). To umožňuje sebeurčení, na kterém je koncept nezávislého života založen.

Nezávislý život neznamená, že lidé se zdravotním postižením musí být nezávislý ve smyslu žít vysoce individualizovaný a soběstačný život, v odstupu od ostatních lidí. Je založen na sociálním modelu, který uznává, že lidé nejsou omezeni ve svých volbách kvůli jakýmkoli rysům nebo podmínkám samotné osoby, ani sociálnímu a fyzickému prostředí, ve kterém žijí.

Neustále se diskutuje o nezávislosti, vs. vzájemné závislosti. Všichni lidé jsou na sobě vzájemně závislí. Koncept nezávislého života neznamená být nezávislí na jiných osobách, ale mít svobodu volby a kontrolu nad svým vlastním životem a životním stylem. Zahrnuje příležitost činit skutečná rozhodnutí a rozhodovat o tom, kde žít, s kým žít a jak žít.

Nezávislý život vyžaduje:

 • dostupnost prostředí, dopravy a informací
 • dostupnost technických pomůcek
 • přístup k osobní asistenci a/nebo komunitním službám

Stejné možnosti pro všechny

 • vyrůstat v rodinách
 • chodit do sousední školy
 • používat stejný autobus
 • pracovat v zaměstnání
 • zakládat rodiny

Služby musí být dostupné, přístupné všem a poskytovány na základě rovných příležitostí. Nezávislý život je pro všechny osoby se zdravotním postižením.

Supervize

Supervize  je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesních  dovedností a odborných kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích. Je kladen důraz na aktivaci jejich potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí.

Jedná se o systematickou reflexi profesního jednání. V supervizi jsou jako témata prosazovány a sebereflexivně zpracovávány otázky, problematické oblasti, konflikty a případy z pracovního prostředí.

Ve  společném  hledání  supervize  podporuje  učení  se  samostatných  osob,  skupin,  týmů  a  organizací. Slouží  tak  rozvoji  osob  a  organizací, pochopení  a  jistotě  vlastní  role, utváření  efektivních  pracovních  vztahů a mnoho dalšího.

Konzultace a metodická podpora ve službách, které jsou v komunitně (po transformaci)

Konzultace a metodická podpora ve službách, které jsou v komunitně (po transformaci):

Jsou zaměřeny převážně na riziko přenosu ústavních prvků do komunitních služeb. Přestože se služby nachází v komunitě, mohou se snadno stát menší verzí institucí.

Podle čl. 19 písm. B) Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením by komunitní podpůrné služby, vč. pobytových služeb, měly „bránit izolaci nebo segregaci od komunity“. Izolace a segregace lidí, kteří využívají službu, může přetrvávat i po zrušení velkých institucí. K izolaci a segregaci může dojít v domácnosti v komunitě, pokud člověk nedostává adekvátní podporu nebo pokud je vnější prostředí a služby nepřístupné/nedostupné.

Konzultace a metodická podpora ve službách, které se připravují na proces transformace nebo jej realizují:

Konzultace a metodická podpora ve službách, které se připravují na proces transformace nebo jej realizují:

Jsou zaměřeny převážně na podporu procesu transformace, zpracování transformačního plánu a jeho implementace do praxe, aj..

Posilujeme proces změny uvnitř zařízení a připravujeme podmínky pro úspěšnou deinstitucionalizaci. To vše zejména prostřednictvím systematické podpory lidí, kteří službu využívají (mapování potřeb, přechodové plány), motivací a přípravou zaměstnanců a nastavením transformační vize a transformačního plánu organizace.

 

Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení

Úvod do poruch autistického spektra /PAS/ a metody strukturovaného učení

8 hodinový kurz

Vzdělávací kurz je zaměřený na přípravu dospělých klientů s poruchou autistického spektra, poruchami v chování a kombinovaným postižením na samostatnější život metodou označovanou jako strukturované učení. Jeho účelem je informovat pracovníky o způsobu práce, který otevírá cestu k cílovým skupinám, které bývají ve službách často odsunovány do pozadí. Součástí kurzu je i kazuistika mladé dámy, které se během desetiletého procesu přípravy kvalitativně změnil život k lepšímu. Je důkazem, že je prospěšné se těmto cílovým skupinám ve službách odborně věnovat. Profitují na tom nejen sami dotčení klienti, ale i jejich spolubydlící, zaměstnanci a také rodiny klientů. Veškeré informace jsou podloženy teorií vycházející ze zkušeností zahraničních a hlavně českých odborníků a na nich je vystavěna a předávána prožitá sedmnáctiletá praxe v institucionální péči.

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

8 hodinový kurz

Účastníci kurzu se seznámí s cíli a posláním metod augmentativní a alternativní komunikace (dále v textu AAK), získají přehled o různých formách a metodách augmentativní a alternativní komunikace. Budou mít představu, jak lze s AAK začít a v praxi využívat (pomoci diskuzí o a videonahrávek dojde ke sdílení dobré praxe). Cílem kurzu je motivovat účastníky kurzu k přijetí AAK jako nástroje běžné komunikace s uživateli sociálních služeb.

Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby

Plánování přechodu člověka s postižením do jiného místa bydlení či služby

8 hodinový kurz

Kurz je určen pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, kteří plánují, připravují a následně uskutečňují přechod lidí se zdravotním postižením do jiných forem bydlení či služeb. Cílem kurzu je vybavit pracovníky znalostmi, kompetencemi a nástroji k tomu, aby dokázali podpořit člověka s postižením v přechodu do jiné formy služby či místa bydlení tak, aby tento přechod byl realizován spolu s člověkem, byl promyšlený, plánovaný, zajišťovaný ve spolupráci se všemi aktéry, kterých se týká a pro člověka bezpečný. Principem plánování přechodu je jeho pojetí jako součásti případové práce a individuální podpory člověka, který využívá či bude využívat sociální službu.

Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby

Vyhodnocování potřeb dospělých uživatelů sociální služby

8 hodinový kurz

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Jeho cílem je uvědomění si praktických dopadů a přizpůsobení transformace sociálních služeb na život a potřeby uživatelů včetně posouzení nezbytné míry podpory.

Témata kurzu:

 • praktické dopady transformace sociálních služeb na život uživatelů
 • přizpůsobení transformace sociálních služeb potřebám uživatelů
 • posuzování míry nezbytné podpory uživatele
 • popis nástroje a interpretace výsledků

Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby

Úvod do komunikace s veřejností při transformaci sociální služby

8 hodinový kurz

Kurz je určen pro vedoucí pracovníky sociálních služeb, zástupce obecních a krajských úřadů odpovědných za oblast sociálních služeb. Jeho cílem je zaměření na komunikaci s veřejností, která představuje jednu z klíčových oblastí v transformaci sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Témata kurzu:

 • význam komunikace s veřejností při transformaci sociální služby
 • souvislost komunikace s veřejností a úspěch transformace
 • základní zásady komunikace s veřejností
 • cíl komunikace, klíčová sdělení a cílové skupiny
 • analýza komunikace a cílových skupin
 • použití základních technik komunikace
 • plán komunikace s klíčovými aktéry

Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života

Kurz pro pracovníky v přímé péči podporující začlenění lidí s tělesným postižením do běžného života

40 hodinový kurz

Kurz je určen pracovníkům sociálních služeb. Jeho cílem je vysvětlit základy transformace, motivovat ke změně a připravit na její uskutečnění.

Témata kurzu:

 • Transformace: 10 oblastí přechodu uživatele do běžného života
 • Práce, bydlení, volný čas: Podpora uživatele v začlenění do běžného života
 • Práva, právní odpovědnost a přiměřené riziko uživatele sociálních služeb při přechodu do běžného života
 • Úvod do metod práce při začlenění člověka s tělesným postižením do běžného života Individuální plánování: základ začlenění uživatele do běžného života