Vhled do života lidí, kteří využívají vybrané sociální služby v době covid-19 (analýza života těchto lidí)

Situace spojená s nemocí covid-19 zasáhla do života občanů a má důsledky v mnoha sférách lidského života.

Představujeme Vám analýzu života lidí, kteří využívají vybrané sociální služby v době covid-19, ve které je popsáno, zda, jakým způsobem a v jakých oblastech života, zasáhla situace spojená s nouzovými a epidemiologickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19 do běžného života lidí, kteří využívají vybrané sociální služby v Olomouckém kraji.

Nešlo o zjišťování potřeb těchto lidí, ale záznam změn v životě u člověka v době před a během situace spojené s covid-19.

Cílem bylo:

 • Zmapovat případné odchylky od situace, kterou zažívají všichni občané ČR.
 • Zaznamenat, zda jsou rozdíly v dopadech situace na život lidí se zdravotním znevýhodněním využívajících pobytovou nebo terénní formu sociální služby (jsou tedy srovnávána zjištění u osob, které využívají pobytovou formu sociální služby a osob, které žijí v domácím prostředí za významné asistence terénní sociální služby).

Získané informace od lidí využívajících sociální službu jsou doplněny náhledem pracovníků daného poskytovatele na situaci uživatelů služby.

Analýza vznikla jako jedna z aktivit projektů Centra podpory transformace, o.p.s. zaměřených na podporu transformace dvou pobytových služeb v Olomouckém kraji. Do zjišťování dat pro Analýzu byli zapojeni 2 poskytovatelé služby domov pro osoby se zdravotním postižením a 2 poskytovatelé služby osobní asistence. Bylo pracováno s informacemi získanými celkem od 60 podporovaných osob a 40 pracovníků sociální služby.

Vhled_do_zivota_lidi_v_socialnich_sluzbach_v_dobe_covid

 

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Společně ke změně – společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením

Together for change – a common reflection on promoting the rights of people with disabilities

 

Příjemce podpory: Centrum podpory transformace, o.p.s.

Registrační číslo žádosti LP-HRMGSA-022

Termín realizace projektu 1.12.2021 – 30.4.2024

 

Projekt se zaměřuje na život lidí se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb a jejich možnost prosazovat a v každodenní praxi uplatňovat svá práva. Projekt reaguje na aktuální situaci, kdy ústavy a velké instituce jsou stále prostředím, kde dochází k porušování lidských práv a klienti nemají příliš možností, aby na jejich případné porušování mohli poukazovat, mnohdy ani nevědí, na co mají právo.

Cílem projektu je zlepšit chápání práv osob s postižením žijících v sociálních službách a to u pracovníků v přímé péči, vedení sociálních služeb a úředníků. Tedy u lidí, kteří rozhodují o životech osob s postižením, o jejich zapojení do běžného života, podpoře, kterou dostanou.

Projekt je postaven na principu, že podstatu problému lze nejlépe pochopit, pokud ho sdělí přímo dotčená osoba (klient, osoba s postižením) nebo kolega z oboru, který má odpovídající zkušenost z praxe. Tento přístup se promítá celým projektem od jeho nastavení přes aktivity až po výstupy. Do projektu je zapojeno osm zařízení – poskytovatelů pobytových soc. služeb ze dvou krajů. Každé ze zapojených zařízení je v jiné fázi transformace, některá jsou před jejím zahájením. V rámci projektových aktivit – workshopy, supervizní meetingy, kulaté stoly jsou pracovníci partnerských organizací společně zapojeni a mohou tak využívat společného sdílení zkušeností. Významnou inovací je zapojení zástupci z řad klientů do projektových aktivit, jejichž svědectví a zkušenosti pomáhají odkrýt zákonitosti i možnosti, které si člověk, který zkušenost jako klient nemá, nemusí vůbec uvědomit.

V rámci konferencí a propagačních aktivit (včetně klíčového výstupu eBook) jsou pak závěry z aktivit i celá problematika práv osob s postižením komunikována vůči poskytovatelům služeb nezapojených do projektu. Ti pak společně s pracovníky partnerů budou formovat společnou platformu podporující sdílení praxe směřující ke zlepšení práv a postavení osob s postižením ve společnosti a to i po ukončení projektu.

Partneři projektu:

Jihomoravský kraj:

 • Domov Horizont
 • Habrovanský zámek
 • Domov u lesa Tavíkovice
 • Emin zámek

Pardubický kraj

 • Domov na rozcestí Svitavy
 • Domov na zámku Bystré
 • Domov pod Kuňkou, Ráby
 • Domov sociálních služeb Slatiňany

Projekt je financován fondy EHP a Norska.

www.eeagrants.cz, www.norwaygrants.cz

 

 

Strategie týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030

V březnu 2021 přijala Evropská komise strategii týkající se práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030.

Cílem této strategie je postoupit dále na cestě k tomu, aby všechny osoby se zdravotním postižením v Evropě bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženské vyznání nebo přesvědčení, věk nebo sexuální orientaci

 • požívaly svých lidských práv
 • měly rovné příležitosti a rovný přístup k účasti ve společnosti a ekonomice
 • se mohly rozhodnout, kde, jak a s kým budou žít
 • využívaly volný pohyb v EU, byť potřebují podporu
 • se již nesetkávaly s diskriminací

Evropská komise vyzývá členské státy, aby přispěly k této nové a posílené strategii, jelikož představuje rámec pro opatření EU a pro provádění Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením.

Strategie zde:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes

 

Zpráva Inclusion Europe: Jak koronavirus a opatření ovlivnily práva a životy lidí v institucích

Inclusion Europe zveřejnila důležitou a podnětnou zprávu o tom, jak koronavirus a opatření realizovaná v reakci na pandemii ovlivnily práva a životy lidí s postižením. Zjištění, že diskriminace a zanedbání osob s  postižením se během pandemie zhoršily. (Politico. eu)
Velmi důležité informace pro plány obnovy, které připravují EU a národní vlády.
🔴 Zanedbání a diskriminace
Zde je něco z toho, čeho jsme byli svědky v Evropě:
▪️ Lidé s mentálním postižením umírají rychlostí 3 krát vyšší než u běžné populace v Anglii. A co další země? Zejména ty, které mají vysoký počet lidí ve velkých rezidenčních institucích?
▪️ Zdravotní péče je v jednotlivých případech odepřena. Pokusy o zavedení protokolů triage diskriminujících lidi se zdravotním postižením obecně.
▪️ Lidé v rezidenčních ′′ pečovatelských institucích ′′ odešli v izolaci. Někteří z nich jsou 6 měsíců v jednolůžkovém pokoji bez jakékoliv příležitosti opustit místnost.
▪️ Velkému množství lidí v ′′ pečovatelských institucích ′′ není poskytována zdravotní péče při diagnostice Covidu.
▪️ Úmrtnost mezi ′′ pečovatelskými institucemi ′′ se v některých zemích zdvojnásobila.
Existuje nespočet dalších případů zanedbání a diskriminace, kterým byli během pandemie vystaveni lidé s mentálním postižením a rodiny. Inclusion Europe je dokumentuje.
🔴 Není to nové zjištění, ale násobené
Důležité je myslet na to, že v těchto problémech není nic nového. Pandemie Koronavíru zintenzivnila, zvětšila, znásobila segregaci a diskriminaci lidí s postižením, se kterou se potýká již desítky let.
Celý report tady:

Neglect and discrimination. Multiplied – How Covid-19 affected the rights of people with intellectual disabilities and their families

Bod zlomu v oblasti práv osob se zdravotním postižením

European Disability Forum

Při příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením vzdáváme v meziskupině Evropského parlamentu pro práva osob se zdravotním postižením poctu milionům osob se zdravotním postižením žijících v Evropě, které zasáhly následky pandemie COVID-19 nejničivěji.

http://www.edf-feph.org/bod-zlomu-v-oblasti-prav-osob-se-zdravotnim-postizenim-v-evrope?fbclid=IwAR0ig6wTRyrbXO8A7drDj7mjHbJdJeLEXBT38zHIZVZPWYY3fKK3B8rX_3I